Prudentia

Met dit vanuit ervaringskennis ontvouwen initiatief trachten we open dialoog te faciliteren in de hoop een steentje te kunnen bijdragen tot het veelomvattende idee van een fluweelzachte paradigmashift, wat banaal en vanzelfsprekend lijkt. Dit is in het verleden al veel vaker een misvatting gebleken, we kiezen er dan ook voor om in eerste instantie een zo breed mogelijk raamwerk te schetsen, een dialectiek van bos en bomen waarin verbindende communicatie kan gedijen. Het centrale thema is het veelomvattende 3D-4D-5D-complex, wees welkom.

Oriëntatie

Generaliserend, als navigerend zelf is het onmogelijk om alles te bevatten, het aanbod aan informatie en de overvloed aan niches dermate overweldigend dat we slechts beperkt kunnen zijn in onze kennis daarover. Op generlei manier zijn we expert in wat dan ook, we zijn er echter wel van overtuigd dat het ons als mensheid niet ontbreekt aan verzamelde kennis. Om kort te zijn, open dialoog beschouwen we als een proces van bewustwording, van leren, denken, voelen en begrijpen, van vuile sokken tot astrofysica, grenzeloos het referentiekader.

Raamwerk

Met het 3D-4D-5D-complex vangen we een thema dat zo veelomvattend is dat het principieel alle kanten op kan, we kunnen daarom ook slechts een aantal krijtlijnen schetsen zodat duidelijk mag worden dat we hierin onmiskenbaar allen participeren. Om dit proces te faciliteren hebben we gekozen voor een raamwerk dat bestaat uit een combinatie van Spiral Dynamics en het Elaboration Likelihood Model, respectievelijk als groeimodel en debatmodel dat deze groei wel/niet bevordert. Dit raamwerk is echter niet limitatief, het geeft ons een breed referentiekader waarbinnen alles gedijt, als actie en reactie, goedschiks, kwaadschiks.

Evidentie

Met het 3D-4D-5D-complex indachtig vinden we in het begrip ‘biflatie’ een sleutel die we als onveranderlijk veranderlijk centraal stellen, onpersoonlijk van signature. Als een evidentie, biflatie geldt als bronkennis waarin inflatie en deflatie besloten liggen, tijdloos van toepassing binnen courant geldgedreven contexten op basis van aspiraties, consensus en besluiten. Deze neutrale katalysator is non-lineair, het is de kiem van waaruit elke actuele situatie tot stand komt en/of van naderbij belicht kan worden. Merk alvast op, sociale interacties en variabele drijfveren kunnen tot complexe systemen leiden, zelfs in die mate dat het maar al te vaak, als in luctor et emergo, moeilijk wordt om nog met zekerheid causale verbanden te benoemen.

Sereniteit

Niet onbelangrijk, theorieën hebben vaak de neiging groei- en/of herstelprocessen op zo’n manier te beschrijven dat de illusie kan ontstaan dat het ook makkelijk zou zijn om ze vlotjes te doorlopen. Levenservaring heeft ons echter geleerd dat dit veel vaker niet het geval is, de getuigenissen legio met niet zelden ambivalentie en bijtijds nare neveneffecten tot gevolg. Met dit initiatief willen we dan ook een positieve bijdrage leveren tot het geheel, niet in het minst voor kwetsbare doelgroepen die vaak veel minder gehoord worden. Het proces is de weg en oefening baart kunst, toekomstgericht, onder het motto festina lente, in hoop en vertrouwen.