Aspiraties

Met dit vanuit ervaringskennis ontvouwen initiatief trachten we open dialoog te faciliteren in de hoop een steentje te kunnen bijdragen tot het veelomvattende idee van een fluweelzachte paradigmashift, wat banaal en vanzelfsprekend lijkt. Dit is in het verleden al veel vaker een misvatting gebleken, we kiezen er dan ook voor om in eerste instantie een zo breed mogelijk raamwerk te schetsen, een dialectiek van bos en bomen waarin verbindende communicatie kan gedijen. Het centrale thema is het veelomvattende 3D-4D-5D-complex, wees welkom.

Oriëntatie

Generaliserend, als navigerend zelf is het onmogelijk om alles te bevatten, het aanbod aan informatie en de overvloed aan niches dermate overweldigend dat we slechts beperkt kunnen zijn in onze kennis daarover. Op generlei manier zijn we expert in wat dan ook, we zijn er echter wel van overtuigd dat het ons als mensheid niet ontbreekt aan verzamelde kennis. Om kort te zijn, open dialoog beschouwen we als een proces van bewustwording, van leren, denken, voelen en begrijpen, van vuile sokken tot astrofysica, grenzeloos het referentiekader.

Raamwerk

Met het 3D-4D-5D-complex vangen we een thema dat zo veelomvattend is dat het principieel alle kanten op kan, we kunnen daarom ook slechts een aantal krijtlijnen schetsen zodat duidelijk mag worden dat we hierin onmiskenbaar allen participeren. Om dit proces te faciliteren hebben we gekozen voor een raamwerk dat bestaat uit een combinatie van Spiral Dynamics en het Elaboration Likelihood Model, respectievelijk als groeimodel en debatmodel dat deze groei wel/niet bevordert. Dit raamwerk is echter niet limitatief, het geeft ons een breed referentiekader waarbinnen alles gedijt, als actie en reactie, goedschiks, kwaadschiks.

Sleutel

Met het 3D-4D-5D-complex indachtig vinden we in het bijzonder een sleutel in biflatie die we als onveranderlijk veranderlijk centraal stellen, onpersoonlijk van signature en vrij van ideologie. Als een evidentie, biflatie geldt als bronkennis waarin inflatie en deflatie besloten liggen, van toepassing binnen geldgedreven contexten op basis van aspiraties, consensus en besluiten. Deze neutrale katalysator is non-lineair, het is de kiem van waaruit elke actuele situatie op deze of gene manier kan belicht worden, tijdloos. Merk op, sociale interacties en variabele drijfveren kunnen tot complexe systemen leiden, zelfs in die mate dat het maar al te vaak moeilijk tot quasi onmogelijk is om nog duidelijke causale verbanden waar te nemen.

Integriteit

Niet onbelangrijk, theorieën hebben vaak de neiging groei- en/of herstelprocessen accuraat en transparant te beschrijven op zo’n manier dat de illusie kan ontstaan dat het ook makkelijk zou zijn om ze te doorlopen. Ervaring heeft echter geleerd dat dit veel vaker niet het geval is, de getuigenissen legio met niet zelden ambivalentie tot gevolg. We menen hiermee in alle integriteit voldoende te hebben geïnformeerd over de reden en setup van dit initiatief, en verwelkomen graag al wie zich kan vinden in het idee van een fluweelzachte paradigmashift.