Fundament

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren, met als kenmerk geen waardeoordeel te vellen totdat alle ideeën zijn opgesomd. Met een non-lineaire katalysator is bedachtzaamheid echter gepast, niet alleen omdat sessies eindeloos lang kunnen doorgaan, maar ook omdat, vaak averechts aan wat we beogen, overprikkeling en ambivalentie op de loer liggen. In de kracht van eenvoud vinden we soelaas, zo beknopt mogelijk met focus op een aantal dynamismen.

Evidentie

Voorafgaand is het niet onbelangrijk om weten dat een katalysator zoals biflatie geen bewijs behoeft, het omvat inflatie-deflatie en kan daarom dan ook als een tweepolig sturingselement gezien worden. In die zin zegt biflatie op zichzelf niets maar ook niet weg te denken, elk monetair stelsel is er immers een afgeleide van, goedschiks, kwaadschiks. Beter begrip wordt mogelijk gemaakt door te werken met een eilandmodel, in abstractie ontdaan van allerhande irrelevanties. Onveranderlijk veranderlijk wil hier zeggen dat biflatie non-lineair is, onpersoonlijk van signature waarop de toepassing in deze of gene zin volgt, niet meer, niet minder.   

Logica

Net omwille van de toepassing kan biflatie als onpersoonlijke katalysator misschien niet eens bewust naar de achtergrond verdreven worden, mogelijk gemaakt door systeemconfiguraties waarin paradoxen en/of anomalieën zich kunnen nestelen die de normaal vorm geven. Vanuit die optiek kan biflatie aangewend worden voor fundamenteel onderzoek, om op basis van logische argumentatie een aantal gehanteerde logica’s in vraag te stellen. Dit maakt termen zoals niet-monotone logica en/of paraconsistente logica niet ongebruikelijk. In deze zin is biflatie een hulpmiddel voor analyse, het zegt echter niets over de besluitvorming.

Bewustwording

Herstel- en/of groeiprocessen zijn zoals altijd individueel te doorlopen, biflatie als katalysator helpt aanzienlijk om dit proces te versnellen. Dit genoopt een aantal kanttekeningen om niet tot te voorbarige conclusies te komen, meer een zaak van de geesteswetenschappen dan dat we hier als leken enige expertise zouden willen pretenderen. Toch leent het beeld zich om een dynamiek te bespeuren die zonder onderzoek vaak aan de collectieve aandacht ontsnapt. Zo eenvoudig mogelijk, vanuit de these-inflatie (rood) kunnen we middels introspectie via de antithese-deflatie (groen) naar de synthese-biflatie (oranje) evolueren, non-lineair centraal.

Interferentie

In relatie tot een aantal kwetsbaarheden kunnen we niet genoeg het belang van interferentie benadrukken, het hypergevoelige fenomeen wanneer verschillende percepties, aspiraties en bijhorende attitudes door elkaar heen beginnen te lopen. Anders gezegd, middels abstracties en/of schetsen kunnen we een en ander dan wel trachten te verhelderen, in praktijk vergt het heel wat aandacht en onderscheidingsvermogen om niet continu in conflict, onzekerheid, twijfel en/of verwarring te raken. Het zou ons echter te ver leiden om dit alles te willen gaan verklaren, het zegt ons wel dat hoop ook totaal averechts kan uitpakken, ondanks alles.    

Visionair

In het bijzonder kunnen we biflatie als non-lineaire katalysator als visionair percipiëren, niet in de zin van kijken in een kristallen bol dan wel ingebed binnen speltheoretische simulaties. Dit brengt ons tot de speltheorie, een tak van de wiskunde waarin het nemen van beslissingen centraal staat, met toepassingen in de economie, sociologie, bestuurskunde en biologie een zich snel ontwikkelend onderdeel van de wetenschap. Het mag echter duidelijk zijn dat we hiermee aan een platform raken dat ver boven ons petje gaat, dit is een kwestie van beleid op niveaus onbereikbaar voor de simpele zielen die we zijn, hoe hoopvol ook.  

Sereniteit

In dit maar al te korte bestek hebben we getracht om zo congruent mogelijk een aantal gevoeligheden aan te stippen, stippen die binnen de verschillende perceptiesferen ook anders gepercipieerd kunnen worden. Anders gezegd, gewetensvol onderzoek kan dan misschien wel tot hoopvolle vruchten leiden, het zegt niets over het verdere verloop. Op de vraag of we ook de nodige sereniteit kunnen opwekken dat een non-lineaire katalysator van deze orde verdient, is echter geen zaak voor kwetsbare mensen, hypergevoelig. Het enige dat we in alle integriteit kunnen aanbieden is daarom een aangepaste spelconsole, het thema universeel.

Perspectief

Tot slot, fundamentele kennis zegt dus niets over de toepassing maar net omwille van de onveranderlijke veranderlijkheid opent het wel perspectieven die in afwezigheid van biflatie misschien toch niet altijd opgemerkt worden. In relatie tot het idee van een paradigmashift, waarvan we op basis van onderzoek kunnen opmerken dat het van alle tijden is, lijkt de eerder simplistische herinnering aan bronkennis alvast een kleine stap in de goede richting, als een niet-ondoordachte afgeleide van voortschrijdend onderzoek, van het simpele in het complexe, als een potentieel, met een hoopvolle blik op de toekomst, niet meer, niet minder.