Het 3D-4D-5D-complex

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren, met als kenmerk geen waardeoordeel te vellen totdat alle ideeën zijn opgesomd. Met als centraal thema het 3D-4D-5D-complex is bedachtzaamheid gepast, niet alleen omdat sessies eindeloos lang kunnen doorgaan maar ook omdat, vaak averechts aan wat we beogen, overprikkeling en ambivalentie op de loer liggen. Zie hierin de effectiviteit van het model, het verklaart zichzelf door het verloop van het proces dat erin verweven zit, in die zin staat festina lente (haast u langzaam) niet ongepast.

Aanvang

Met het 3D-4D-5D-complex vangen we een thema dat zo veelomvattend is dat het vanaf hier principieel alle kanten op kan, we kunnen daarom ook slechts een aantal krijtlijnen schetsen zodat duidelijk mag worden dat we hierin onmiskenbaar allen participeren. De berichtgeving hierover is dermate uiteenlopend – en daarom vaak ook verwarrend en conflictueus – dat we brainstorming haast als een continue bezigheid kunnen percipiëren. Meer inzicht in Spiral Dynamics kan een handje helpen, onderhevig aan dezelfde processen die erin beschreven worden, en, met vreugden en pijnen, met vallen en opstaan, ten uniek individuele titel te doorlopen. Voor de grote lijnen baseren we ons op benchmarks waarover de meningen bij aanvang alvast sterk kunnen verschillen, en kunst wordt om ze te verzoenen.

Meta

Metadenkend verwijst het 3D-4D-5D-complex naar het idee van een evolutionair nakende paradigmashift waarover tal van chaostheoretici zich ontfermen, vaak met een voor leken haast onbegrijpelijk jargon dat ver boven onze nietige petjes gaat, zoniet overweldigend enige aversie en/of ambivalentie inducerend. Dit zou een domper kunnen worden om er ook meer interesse voor te vinden, in die zin trachten we op een laagdrempeliger niveau te ageren, met oog voor het alledaagse, voor mens en welzijn, voor normen, waarden en ethiek. Dit wil echter niet zeggen dat we het nobele werk van wetenschappers buitenspel plaatsen, het is daarentegen zoeken naar een aangepaste vertaalslag waarmee we op onze eigen manier orde in de chaos trachten te scheppen, in mensentaal, met een hoopvolle blik op de toekomst.

Visualisatie

Per definitie paradigmashift wordt een transitie verondersteld van een punt A naar een punt B, dit hoeft echter niet gezien te worden als plaatsbepalingen maar kan ook een verandering betekenen in de manier hoe we naar mens en samenleving kijken, in manieren van denken. In de speltheorie, een wetenschappelijke discipline, wordt hier gewag van gemaakt in die zin dat we kunnen kiezen uit verschillende spelvormen. Het zou ons hier echter te ver leiden om deze allen te willen opsommen, doch niet onbelangrijk binnen deze setup. Het raamwerk leent zich dan ook als een overkoepelende visualisatie waarin 3D gekoppeld wordt aan de A-sfeer, en bijgevolg 5D aan de B-sfeer waarover meer info kan gevonden in relevante lectuur. Wat rest is 4D dat we niet beter kunnen vertalen als het denkende, of het denken over 3D-5D centraal.

Centraal

Door binnen het 3D-4D-5D-complex het denken centraal te stellen komt als vanzelfsprekend de geesteswetenschap naar de voorgrond, binnen deze vakdiscipline bestaan verschillende methoden om een thema nader te onderzoeken om zo tot legitieme conclusies te kunnen komen. In het bijzonder vinden we in these-antithese-synthese een zeer nuttige benchmark, mits toepassing op de economische wetenschappen kunnen we these-antithese-synthese immers vertalen naar inflatie-deflatie-biflatie, zodat we op een rationeel logisch doordachte manier biflatie kunnen inschrijven als een non-lineaire katalysator. Deze neutrale katalysator is naar z’n intrinsieke aard onveranderlijk veranderlijk, bij eerste lezing misschien vreemd in de oren klinkend maar toch ook niet meer dan fundamentele kennis.

Perspectief

Fundamentele kennis zegt echter niets over de toepassing, net omwille van de onveranderlijke veranderlijkheid opent het wel perspectieven die in afwezigheid van biflatie misschien niet altijd opgemerkt worden. Eventuele toepassingen liggen echter ver buiten onze invloedsfeer, hiermee zeggend dat we deze katalysator, desgevallend via ambtshalve vertegenwoordigers, enkel maar kunnen aanbieden tot professioneler onderzoek. Het bredere raamwerk fungeert faciliterend, dezelfde processen zijn immers ook hier van toepassing zodat niet zozeer de katalysator leidend beginsel is dan wel de motivatie van de ontvanger. Los van deze kwestie, op z’n minst hebben we in dit relatief korte bestek meer voeling met het 3D-4D-5D-complex kunnen initiëren, en wat rest volgt in de mate een en ander de interesse kan genieten, punt.