Eigenheid

Met een aantal benchmarks in het achterhoofd hebben we alvast een zo breed mogelijk speelveld proberen te creëren dat onmogelijk volledig te bevatten is. En erger, door de wisselwerking tussen verschillende meningen, ontelbare disciplines, variaties, aspiraties, groeisnelheden en/of wereldvisies ontstaat een chaotische caleidoscoop die ondanks alle hoop niet zelden tot nog meer onbegrip, conflict en verwarring leidt, hiermee vaak dan ook ontmoedigend elke vorm van transparantie fnuikend.

Lees verder “Eigenheid”

Het Gelaat

Het uitgangspunt van de filosofische beschouwingen van Levinas is onze ervaring met het absurde en zinloze bestaan. Dit zinloze is voor de mens angstaanjagend omdat het ongrijpbaar is, niet te vatten. Het gaat over het onpersoonlijke ZIJN, in verschrikking en verbijstering. In het dagelijkse leven tracht de mens dit zinloze van zijn bestaan te ‘vergeten’. Hij trekt zich terug op zijn eigen basis, tracht te genieten van de dingen en geeft daardoor inhoud en smaak aan het leven. Tegelijkertijd tracht de mens zijn omgeving te ordenen, te grijpen en te begrijpen door middel van werken en kennen, arbeid en wetenschap.

Lees verder “Het Gelaat”

Het ontrafelen van paradoxen

Logica is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren die traditioneel door de filosofie wordt bestudeerd, maar ook van toepassing in zowat elke vakdiscipline die daartoe ambtshalve genoodzaakt. Formele logica wordt ook al eens de leer van het strenge betoog genoemd, met strikte richtlijnen om tot legitieme uitspraken te komen. In dit bericht, bij aanvang het bredere raamwerk dat we als universeel kunnen beschouwen, aangevuld met een selectie economische paradoxen zoals deze vooral gekend zijn binnen het vigerende A-blok, of dat wat gangbaar is.

Lees verder “Het ontrafelen van paradoxen”

Voetnoot

Beperkte rationaliteit is rationaliteit van de mens in besluitvorming waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Deze term werd in 1955 door Herbert Simon bedacht en verwerkt in zijn besluitvormingstheorie. Zie hierin ook een reden om te verwijzen naar het Elaboration Likelihood Model, het vinden van ontbrekende elementen of kennis nemen van alternatieven is niet hetzelfde dan ze in alle integriteit spontaan aanbieden tot nader deskundig onderzoek, een voetnoot.

Lees verder “Voetnoot”

Het 3D-4D-5D-complex

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren, met als kenmerk geen waardeoordeel te vellen totdat alle ideeën zijn opgesomd. Met als centraal thema het 3D-4D-5D-complex is bedachtzaamheid gepast, niet alleen omdat sessies eindeloos lang kunnen doorgaan maar ook omdat, vaak averechts aan wat we beogen, overprikkeling en ambivalentie op de loer liggen. Zie hierin de effectiviteit van het model, het verklaart zichzelf door het verloop van het proces dat erin verweven zit, in die zin staat festina lente (haast u langzaam) niet ongepast.

Lees verder “Het 3D-4D-5D-complex”

Waarheidsvinding

Waarheidsvinding is een proces met als doel het achterhalen van de waarheid, zo simpel is het. Enige nuancering staat gepast wanneer we ons laten leiden door Spiral Dynamics, met acht verschillende bestaansgolven wordt waarheid vooral een subjectieve beleving met als optie onze meningen voortschrijdend te herzien, of op z’n minst te verbreden om een vollediger beeld op de werkelijkheid toe te laten. In deze bijdrage een overzicht van verschillende waarheidsconcepten, en waarheidsvinding misschien minder evident dan we oppervlakkig willen vermoeden.

Lees verder “Waarheidsvinding”

Wet van oorzaak en gevolg

Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Dat wat we waarnemen als de fysieke werkelijkheid zijn de zichtbare gevolgen van niet-zichtbare oorzaken. Met ons bewustzijn, onze intenties, gedachten en gevoelens in de niet-zichtbare wereld van oorzaak, creëren we de zichtbare wereld van gevolg. Ervaringsgericht nemen we de proef op de som door een actueel thema onder de loep te nemen, en anders voor te stellen in een poging om deze wet van oorzaak en gevolg te kunnen onderschrijven, of ook helemaal niet.

Lees verder “Wet van oorzaak en gevolg”

Het verschijnen van innovaties

Middels het nobele studiewerk van Beck en Cowan in de naam van Spiral Dynamics hebben we onze kennis inzake de verschillende perceptiesferen aanzienlijk kunnen verbreden, dat is het goede nieuws. De domper, misschien minder aangenaam is dat ondanks hun onlosmakelijke samenhang de verschillende sferen niet altijd functioneren als vloeiend communicerende vaten, wat betekent dat open dialoog misschien toch niet zo simpel is dan we oppervlakkig zouden kunnen vermoeden. Er is echter nog veel meer, in dit bericht een bijdrage van Fritjof Capra met betrekking tot het verschijnen van sociale innovaties.

Lees verder “Het verschijnen van innovaties”

Angst voor vrijheid

Het maatschappelijke discours is maar al te vaak dubieus, verwarrend en conflictueus, enerzijds smeken om middelen zodat economisch herstel definitief kan ingeluid worden, anderzijds hevig protest wanneer sociale innovaties zich spontaan aanbieden. Het appelleert aan de besluitvormingstheorie van Herbert Simon waarin gesteld wordt dat we, onder het motto ongekend is onbekend, onmogelijk alle remedies voor alle problemen kunnen kennen. Maar dat is niet alles, redelijk paradoxaal is de verklaring die we vinden in het fenomeen ‘angst voor vrijheid’. In dit bericht een aantal passages uit een recensie van de hand van Dirk Verhofstadt, handelend over het gelijknamige werk van Erich Fromm.

Lees verder “Angst voor vrijheid”

Het zit in kleine dingen

Met Spiral Dynamics en het Elaboration Likelihood Model hebben we een speelveld gecreëerd waarbinnen we alle richtingen uitkunnen, de variaties quasi oneindig. Het mag echter duidelijk zijn dat niet iedereen dezelfde interesses geniet, noch over dezelfde kennis beschikt, waardoor we begrijpelijkerwijs ook vaak naast elkaar heen lijken te praten. Op deze manier komen we vloeiend tot de dynamiek van zenden en ontvangen, tot het element van verzamelde kennis en op verschillende niveaus te percipiëren kleine dingen.  

Lees verder “Het zit in kleine dingen”